Versie 28 mei 2018

 

Privacy verklaring

FITkeeper hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FITkeeper houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens/die van uw minderjarige kind, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FITkeeper zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kunt u dit doen via info@fit-keeper.nl.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Fysieke informatie;
 • Psychische informatie;
 • Medische achtergrond.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het intakeformulier;
 • Tijdens de opdracht van u ontvangen informatie.

Personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

FITkeeper zal de persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Delen met anderen

FITkeeper zal de persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming verstrekken aan derden als en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht. FITkeeper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

FITkeeper heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • De perso(o)n(en) die namens FITkeeper van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Websites van derden

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de website van FITkeeper via links kunnen worden bezocht. FITkeeper aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fit-keeper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. FITkeeper zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren en de kopie van uw identiteitsbewijs naar u terugsturen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

In kaart brengen websitebezoek

FITkeeper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wijzigingen Privacy verklaring

FITkeeper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@fit-keeper.nl of FITkeeper, Distel 6, 3893 GP Zeewolde.